Pressmeddelanden
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 23 oktober 2018

Delårsrapport januari-september 2018: Arbetet med bostadssociala insatser fortlöper

I dagens delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 redovisar Victoria Park en fortsatt hög investeringstakt med positiv värdeutveckling och stark finansiell ställning.

  •  Vonovia ökar sitt ägande ytterligare.
  •  Värdeskapande investeringar och förtätningsprojekt.
  •  Substansvärdet ökade med 25 procent till 33,25 kronor.
  •  Avtal om förvärv av 223 lägenheter i Örebro.

JANUARI-SEPTEMBER 2018 

  •  Intäkterna ökade med 12 procent till 881 Mkr (786).
  •  Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 297 Mkr (256).
  •  Resultatet efter skatt uppgick till 956 Mkr (1 330), motsvarande 3,87 kr per aktie (5,45). 
  •  Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 8 procent till 297 Mkr (273).
  •  Belåningsgraden uppgick till 51,5 procent (53,9).

– Vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020 ligger fast, och vi arbetar kontinuerligt med att förädla vårt bestånd med ambitionen att skapa tryggare och mer attraktiva bostadsområden. Med en stark finansiell ställning fokuserar vi även på att identifiera och genomföra fler förvärv som passar in i vårt koncept. Sammantaget vidimerar utvecklingen även under det tredje kvartalet att vår förädlingsmodell med värdeskapande investeringar är framgångsrik och vi ser framemot att tillsammans med en stark huvudägare, tillika en industriell aktör med gedigen kompetens och erfarenhet, fortsätta på inslagen väg, säger Victoria Parks VD Per Ekelund.

PRESENTATION  
Presentation av delårsrapporten finns på bolagets hemsida, www.victoriapark.se/bolaget. VD Per Ekelund och CFO Tommy Åstrand presenterar rapporten på svenska.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA  
VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, e-post per.ekelund@victoriapark.se
CFO Tommy Åstrand, telefon 070 545 59 97, e-post tommy.astrand@victoriapark.se 

BILAGA
Victoria Park AB Delårsrapport januari-september 2018

 

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige.  
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om 17,4 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.  

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se/bolaget 

Delårsrapport (PDF) Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka