Pressmeddelanden
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 12 juli 2018

Delårsrapport januari-juni 2018: Fortsatt hög investeringstakt och attraktivare områden

I dagens delårsrapport för det andra kvartalet 2018 redovisar Victoria Park en fortsatt hög investeringstakt med positiv värdeutveckling och stark finansiell ställning.

  • Vonovia och Starwood fullföljer kontanterbjudanden.
  • Tillträde av 327 lägenheter i Malmöregionen.
  • Detaljplan i Linköping om 570 lägenheter.
  • Substansvärdet ökade med 25 procent till 32,12 kronor (25,76).

FÖRSTA HALVÅRET 2018 

  • Intäkterna ökade med 12 procent till 579 Mkr (518).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent till 172 Mkr (159).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 720 Mkr (1 160), motsvarande 2,92 kr per aktie (4,76). 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 10 procent till 178 Mkr (162).
  • Belåningsgraden uppgick till 52,3 procent (51,9).

– Vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020 ligger fast, och vi arbetar kontinuerligt med att ytterligare förädla vår framgångsrika modell i befintligt bestånd. Vidare har vi en stark finansiell ställning och träffar regelbundet kommunala och privata aktörer för ytterligare förvärv, med ambitionen att skapa tryggare och mer attraktiva bostadsområden som leder till ett ökat värde för såväl våra hyresgäster, medarbetare och aktieägare som för samhället i stort. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Victoria Park tillsammans med en ny stark huvudägare, och tillika en industriell aktör med gedigen kompetens och erfarenhet inom vårt område, som möjliggör en rad synergier, säger Victoria Parks VD Per Ekelund.

PRESENTATION IDAG KL 09.00  
Idag kl. 09.00 kommer Victoria Park ge en presentation, som kan följas via webcast på bolagets hemsida. Från Victoria Park medverkar VD Per Ekelund och CFO Tommy Åstrand. För att ställa frågor under presentationen, ring 08 505 564 74.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA  
VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, e-post per.ekelund@victoriapark.se 
CFO Tommy Åstrand, telefon 070 545 59 97, e-post tommy.astrand@victoriapark.se 

BILAGA
Victoria Park AB Delårsrapport januari-juni 2018 
 
 
 

Denna information är sådan information som Victoria Park AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 07.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige.  
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om 17,1 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.  

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se/bolaget 

Rapport (PDF) Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka