Pressmeddelanden
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 5 juni 2018

Starwood Capital Group har offentliggjort utfall av kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Victoria Park

Starwood Capital Group ("Starwood"), har idag offentliggjort utfallet i det kontanta uppköpserbjudande (”Erbjudandet”) som Starwood, genom ett av Starwood kontrollerat närstående bolag, HomeStar InvestCo AB (“HomeStar InvestCo”), lämnade till Victoria Parks aktieägare den 1 april 2018.

Vid acceptperiodens utgång den 1 juni 2018 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare i Victoria Park AB avseende totalt 27 074 397 stamaktier av serie A, 32 486 304 stamaktier av serie B och 180 348 preferensaktier i Victoria Park, vilket motsvarar cirka 24,4 procent av det totala antalet aktier och cirka 32,1 procent av det totala antalet röster i Victoria Park. Samtliga villkor för Erbjudandet är enligt HomeStar InvestCo uppfyllda eller har frånfallits. HomeStar InvestCo fullföljer Erbjudandet.

Acceptperioden för Erbjudandet kommer inte att förlängas. För aktieägare som accepterat Erbjudandet förväntas utbetalning av vederlag påbörjas omkring den 11 juni 2018.

För ytterligare information hänvisas till HomeStar InvestCos pressmeddelande avseende utfallet som finns på www.starlightresidential.com

För ytterligare information, vänligen kontakta
Styrelseledamot Pia Kinhult, 072 179 23 39, pia.kinhult@esss.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 083 000 kvadratmeter, fördelat på 13 725 lägenheter, med ett marknadsvärde om 16,2 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka