Pressmeddelanden
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 24 april 2018

Victoria Parks årsstämma 2018

Victoria Park AB (publ) höll årsstämma den 24 april 2018 i Malmö. 

Utdelning
Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2017 ska lämnas med 0,40 kronor per stamaktie, totalt 97 149 725 kronor, och med 20 kronor per preferensaktie, totalt 20 640 940 kronor.

Avstämningsdag för utdelning avseende stamaktier är den 26 april 2018 och utbetalning av utdelningen sker den 2 maj 2018.

Utdelningsbeloppet per preferensaktie fördelas på fyra utbetalningar om vardera fem kronor. Som avstämningsdagar beslutades den 29 juni 2018, den 28 september 2018 och den 28 december 2018 samt den 29 mars 2019, med beräknade utbetalningsdagar den 4 juli 2018, den 3 oktober 2018, den 4 januari 2019 respektive den 3 april 2019.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen och revisor
Styrelseledamöterna Henrik Bonde, Greg Dingizian, Pia Kinhult, Sofia Ljungdahl, Anders Pettersson, Lennart Sten och Isabelle Wikner omvaldes. Peter Strand nyvaldes till styrelseledamot och styrelseordförande. Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Mats Åkerlund kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till 300 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget; att, för det fall styrelsen inrättar ett separat revisionsutskott, arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordförande och 25 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet; samt att, för det fall styrelsen inrättar ett separat ersättningsutskott, arvode ska utgå med 30 000 kronor till ordförande och 15 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Beslut fattades även om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 10 procent av vid var tid utestående aktier. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet och sådan emission ska enbart ske i syfte att möjliggöra betalning vid förvärv av fastigheter eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter, för att kapitalisera bolaget inför eller efter sådana förvärv eller för att möjliggöra värdehöjande investeringar.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier.

Förvärv får ske (i) genom erbjudande till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till ett visst slag av aktier till ett pris motsvarande börskursen när erbjudandet offentliggörs eller (ii) genom förvärv på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv får högst ske av så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får avse preferensaktier eller stamaktier av serie A eller serie B, eller en kombination av dessa aktieslag, med en fördelning mellan aktieslagen som bestäms av styrelsen.

Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm, med företräde för aktieägarna eller, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Överlåtelse får högst ske av så många aktier av respektive aktieslag som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet.

Syftet med bemyndigandet är att kunna förbättra bolagets kapitalstruktur eller att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella förvärv.

Övriga beslut
Härutöver beslutade stämman även om principer för valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget om emission av teckningsoptioner drogs tillbaka av styrelsen.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Peter Strand, telefon 070 588 16 61, e-post peter.strand@victoriapark.se
CFO Tommy Åstrand, telefon 070 545 59 97,
e-post tommy.astrand@victoriapark.se
 

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. 
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 083 000 kvadratmeter, fördelat på 13 725 lägenheter, med ett marknadsvärde om 16,2 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka