Pressmeddelanden
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 15 februari 2018

Bokslutskommuniké 2017: Fortsatt expansion med bevisad affärsmodell

I bokslutskommunikén 2017 redovisar Victoria Park en hög aktivitetsnivå, vilket genererar en fortsatt positiv värdeutveckling.

  • Fortsatt hög renoveringstakt skapar värde.
  • Effektiv och skalbar förvaltningsmodell med social dimension.
  • Attraktivare och tryggare bostadsområden genom förtätningsprojekt.

JANUARI-DECEMBER 2017

  • Intäkterna ökade med 28 procent till 1 062 Mkr (832).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 49 procent till 328 Mkr (220), motsvarande 1,37 kr per aktie (0,96).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 901 Mkr (1 217), motsvarande 7,83 kr per aktie (4,98).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 49 procent till 342 Mkr (230).
  • Belåningsgraden uppgick till 52,5 procent (57,3).
  • Substansvärdet ökade med 48 procent till 29,65 kr per aktie (20,08).
  • Styrelsen föreslår en höjd utdelning om 0,40 kr (0,30) per stamaktie, vilket är en ökning om 33 procent, samt 20,00 kr (20,00) per preferensaktie.

– Årets förvaltningsresultat ökade med hela 49 procent, och vi kan nu allt mer se och realisera skalfördelar i vår verksamhet, samtidigt som de senaste årens betydande investeringar i energibesparande åtgärder ger avkastning i form av lägre kostnader. För att nå vårt övergripande mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020 arbetar vi kontinuerligt med att identifiera och genomföra fler förvärv som passar in i vår modell, och träffar regelbundet representanter för både kommunala och privata aktörer i detta syfte, säger Victoria Parks VD Peter Strand.

PRESENTATION IDAG KL 10.00

Idag kl. 10.00 kommer Victoria Park ge en presentation, som kan följas via audiocast på bolagets hemsida.
Från Victoria Park medverkar VD Peter Strand och CFO Tommy Åstrand. För att ställa frågor under presentationen, ring 08 505 564 74.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

VD Peter Strand, telefon 070 588 16 61, e-post peter.strand@victoriapark.se
CFO Tommy Åstrand, telefon 070 545 59 97,e-post
tommy.astrand@victoriapark.se

BILAGA: Victoria Park AB Bokslutskommuniké 2017

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Peter Strands försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 07.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. 
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på 13 500 lägenheter, med ett marknadsvärde om 15,4 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se/bolaget 

Victoria Park Bokslutskommuniké 2017 (PDF) Victoria Park Bokslutskommuniké 2017 20180215 pressmeddelande
<< Tillbaka