Pressmeddelanden
2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 1 februari 2018

Per Ekelund utses till ny vd i Victoria Park AB

Valberedningen i Victoria Park AB har föreslaget att årsstämman väljer nuvarande vd Peter Strand till ny styrelseordförande. Styrelsen har utsett nuvarande vice vd Per Ekelund till ny vd med tillträde direkt efter årsstämman den 24 april. Styrelsen utser även bolagets ekonomi- och finanschef Tommy Åstrand till ny vice vd från samma tidpunkt.

Per Ekelund har under sina 5 år i bolaget spelat en viktig roll i Victoria Parks expansion, inte minst genom hans gedigna erfarenhet av fastighetsförvaltning. Genom att utse Per Ekelund till ny vd säkerställer bolaget kontinuitet i sin framgångsrika förvaltning med en social dimension och lokal förankring. Nuvarande vd Peter Strand kommer framöver vara behjälplig med transaktioner, värdeskapande affärsutveckling och Investor relations.

Per Ekelund har ett gediget kunnande och erfarenhet av fastighetsbranschen, inte minst inom förvaltningsområdet. Genom att utse honom till ny vd samtidigt som bolaget får en ny ordförande i Peter Strand säkerställs kontinuitet och att viktig kompetens behålls, säger Victoria Parks styrelseordförande Bo Forsén.

Per Ekelund är född 1971 och är utbildad byggnadsingenjör. Han har tidigare haft ledande befattningar i fastighetsbranschen, bland annat inom Akelius Fastigheter. Per innehar 713 529 A-aktier samt 384 998 B-aktier i bolaget.

Tommy Åstrand är född 1968 och är utbildad civilekonom. Han har tidigare haft ekonomi- och finanschefs befattningar på Sysav AB, Tribona AB samt EON Värme AB. Tommy innehar 45 000 B-aktier i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Styrelseordförande Bo Forsén, telefon 0706 32 86 50, e-post ab.forsiva@telia.com
VD Peter Strand, telefon 070 588 16 61, e-post peter.strand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Bo Forséns försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 07.40.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på 13 425 lägenheter, med ett marknadsvärde om 14,6 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka