Pressmeddelanden
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 12 juli 2017

Delårsrapport januari-juni 2017: Hög aktivitetsnivå ger betydande värdeökning

I delårsrapporten för det andra kvartalet 2017 redovisar Victoria Park en hög aktivitetsnivå, vilket genererar en betydande värdeutveckling samt en stark finansiell ställning.

  •  Nya finansieringsavtal frigör drygt 900 miljoner under andra halvåret.
  •  Slutförd bruksvärdering för samtliga lägenheter i Eskilstuna.
  •  Förvärv av 570 lägenheter i Örebro och Göteborg med tillträde under tredje kvartalet.
  •  Färdigställande av sista etappen om 64 lägenheter av livsstilsboendet i Malmö.

FÖRSTA HALVÅRET 2017

  • Intäkterna ökade med 41 procent till 518 Mkr (368).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 59 procent till 159 Mkr (100), motsvarande 0,66 kr per aktie (0,45).
  • Substansvärdet ökade med 60 procent till 25,76 kr per aktie (16,13).
  • Belåningsgraden uppgick till 51,9 procent (56,7) och soliditeten till 38,6 procent (33,9).

– Sammantaget vidimerar utvecklingen under kvartalet att vår affärsmodell med värdeskapande investeringar är framgångsrik och vi ser fram emot att fortsätta på inslagen väg samt att ytterligare expandera för att nå vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder, säger Victoria Parks VD Peter Strand.

PRESENTATION IDAG KL 09.00

Idag kl. 09.00 kommer Victoria Park ge en presentation, som kan följas via audiocast på bolagets hemsida. Från Victoria Park medverkar VD Peter Strand och ekonomi- och finanschef Tommy Åstrand. För att ställa frågor under presentationen, ring 08 505 564 74.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se
Ekonomi-och finanschef Tommy Åstrand, 070 545 59 97,
tommy.astrand@victoriapark.se 

BILAGA: Victoria Park AB Delårsrapport januari-juni 2017

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Peter Strands försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017 kl. 07.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på 12 846 lägenheter, med ett marknadsvärde om 13,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Rapport (PDF) Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka