Pressmeddelanden
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

<< Tillbaka

Pressmeddelande 16 februari 2017

Victoria Park AB (publ) – Bokslutskommuniké 2016

Fjärde kvartalet

  • Tillträdde 885 lägenheter i Växjö om 70 000 kvm för 830 Mkr.
  • Slutförde refinansieringsprocess avseende krediter för cirka 10 procent av låneportföljen, vilket genererade 90 Mkr i likviditet.
  • Mikael Bengtsson tillträdde en ny roll med ansvar för förtätningsprojekt.
  • Fortsatt hög renoveringstakt med stark hyres- och marknadsvärdesutveckling samt fortsatt ökad intjäningsförmåga.

Helåret 2016

  • Intäkterna ökade med 34 procent till 832 Mkr (622). 
  • Förvaltningsresultatet ökade med 43 procent till 220 Mkr (155), motsvarande 0,96 kr per aktie (0,69).
  • Marknadsvärdet per kvadratmeter uppgick till 12 108 (10 375).
  • Substansvärdet ökade till 20,08 kr per aktie (13,41).

– Under året har vi expanderat kraftigt genom förvärv av fyra större bostadsbestånd, med en betydande förädlingspotential. Vår intensifierade renoveringstakt stärker kontinuerligt intjäningsförmågan och stärker substansvärdet, vilket årets ökning om 50 procent till 20,08 kronor per aktie bekräftar. Med en soliditet om 34 procent och en belåningsgrad om 57 procent har vi en god finansiell ställning och därmed fortsatt stor handlingsfrihet. Det gör att vi kan och ska fortsätta investera i värdeskapande åtgärder, förtätningsprojekt samt förvärv, inte minst avseende kommunala bestånd. Med andra ord är vi väl rustade att fortsätta på inslagen väg och skapa ytterligare aktieägarvärde på såväl kort som lång sikt, säger Victoria Parks VD Peter Strand.

PRESENTATION IDAG KL 09.30

Idag kl. 09.30 kommer Victoria Park ge en presentation, som kan följas via audiocast på bolagets hemsida.
Från Victoria Park medverkar VD Peter Strand och ekonomi- och finanschef Tommy Åstrand.
För att ställa frågor under presentationen, ring 08 505 564 74.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se
Ekonomi-och finanschef Tommy Åstrand, 070 545 59 97,
tommy.astrand@victoriapark.se
 

BILAGA: Victoria Park AB Bokslutskommuniké 2016

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Peter Strands försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 07.30.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på 12 840 lägenheter, med ett marknadsvärde om 12,3 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org nr 55 66 95-0738, Säte Malmö
victoriapark.se/bolaget 

Rapport (PDF) Pressmeddelande (PDF)
<< Tillbaka