Mål och Utfall

Under 2017 tog bolaget viktiga steg mot det långsiktiga övergripande målet om ett marknadsvärde på 20 Mdkr för tillgångarna – fastighetsvärdet ökade med 3,1 Mdkr och uppgick till 15,4 Mdkr. Victoria Park överträffade i övrigt de andra övergripande och finansiella målen. Under 2017 har hållbarhets mål för 2018 konkretiserats, se utfall och mål under Hållbarhet >>

Övergripande mål


Substansvärde

MÅL

      

UTFALL 2017

Substansvärde

>15 %

49 %

Generera en tillväxt av substansvärdet, exklusive utdelning på stamaktier, som över tid i genomsnitt uppgår till minst 15 procent.

Ökningen beror främst på de värdehöjande investeringarna i fastigheterna, ökat förvaltningsresultat och värdering av byggrätter.

Förvaltningsresultat

MÅL

     

UTFALL 2017

Förvaltningsresultat

>12 %

49 %

Generera en tillväxt av förvaltningsresultatet som över tid i genomsnitt uppgår till minst 12 procent per år.

 

Värdehöjande investeringar med åtföljande hyreshöjning, investeringar i energieffektiviseringar med lägre driftskostnader samt fastighetsförvärv bidrar till förbättrat förvaltningsresultat.

Fastighetsvärde

MÅL

UTFALL 2017

Fastighetsvärde

>20 Mdkr

15,4 Mdkr

Vid utgången av 2020
äga tillgångar med ett
marknadsvärde om minst 20 Mdkr.
Målet antogs
hösten 2016.

Det ökade marknadsvärdet ligger i linje med målet. Tillväxten ska ske både genom förvärv och organisk tillväxt. Den organiska tillväxten genereras genom standardhöjande investeringar.


Finansiella mål

Soliditet

MÅL

UTFALL 2017

Soliditet

>30 %

38 %

Hålla en soliditet om lägst 30 procent.

Trots refinansiering av lån om 900 Mkr ligger soliditeten långt över målet. Det beror främst på att bolagets fastighetsförädling till stor del är självfinansierad. Värdehöjande investeringar leder till ökat driftsnetto som i sin tur ger ökat fastighetsvärde.

Belåningsgrad

MÅL

UTFALL 2017

Belåningsgrad

<65 %

52%


Hålla en långsiktig belåningsgrad om högst 65 procent.

Den starka värdetillväxten av fastighetsportföljen, genom standardhöjande investeringar samt bruksvärdering, bredbandsanslutning, värdering av byggrätter och ett lägre avkastningskrav, bidrar till sänkt belåningsgrad.

Räntetäckningsgrad

MÅL

UTFALL 2017

Räntetäckningsgrad

>2,0 gånger

2,9 gånger

Hålla en räntetäckningsgrad om lägst 2,0 gånger.

Den förbättrade räntetäckningsgraden
drivs av det förbättrade
förvaltningsresultatet och lägre genomsnittliga räntekostnader.