Risker och riskhantering

Att äga och förvalta fastigheter innebär att verksamhet utsätts för en mängd risker, såväl interna som externa, eller osäkerhetsfaktorer som kan påverka Victoria Park-koncernens förmåga att uppnå målet. 

Victoria Park arbetar därför på ett regelbundet och strukturerat sätt med att identifiera och aktivt övervaka risker som verksamheten möter eller står inför.

På sidorna 44-49 i Årsredovisning 2017 beskrivs några av de viktigaste riskerna, företagets exponering mot dessa och hur Victoria Park hanterar dem. Läs mer här >>