Flerårsöversikt

  Flerårsöversikt 2017

Definitioner/ordlista

 • Andel renoverade lägenheter: Antalet lägenheter som vid bokslutsdatum till minsta del badrumrenoverats med påföljande hyresjustering, i förhållande till totala antalet lägenheter.

 • Hyresvärde, Mkr: Kontrakterad hyra samt bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor vid periodens utgång.

 • Ekonomisk uthyrningsgrad, %: Kontrakterad hyra vid periodens utgång i förhållande till hyresvärde.

 • Omflyttningshastighet, %: Antal avflyttningar i förhållande till antal lägenheter under senaste tolvmånadersperiod, justerat för fastigheternas innehavstid under perioden.

 • Förvaltningsresultat, Mkr: Resultat före värdeförändringar och skatt.

 • Resultat per aktie, kr: Periodens resultat efter skatt, i förhållande till genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning, justerat för preferensaktieutdelning för perioden.

 • Substansvärde per aktie, kr: Eget kapital, med återläggning av preferensaktier, derivat och uppskjuten skatt i förhållande till antal utestående stamaktier vid periodens slut.

 • Kassaflöde per aktie, kr: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital, i förhållande till genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning under perioden.

 • Soliditet, %: Eget kapital i förhållande till balansomslutningen vid periodens utgång. 

 • Belåningsgrad, %: Räntebärande skulder i förhållande till totala tillgångar vid periodens utgång.

 • Räntetäckningsgrad, ggr: Resultat före skatt (12 månader rullande) med återläggning av räntekostnader, värdeförändringar fastigheter och derivat, i förhållande till räntekostnader.