Förtätningsprojekt

Förtätningsprojekt Stockholm Förtätningsprojekt Linköping

Vid sidan av värdeskapande investeringar och social förvaltning bedrivs förtätningsprojekt på befintlig mark för ökad uthyrbar yta och attraktivare områden. Ambitionen är att över tid skapa en betydande portfölj av byggrätter för bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter. Förtätningsprocessen sker i olika faser och kan löpa under flera år, varför det är viktigt att det sker i nära samarbete med kommuner och andra intressenter.

För närvarande uppgår Victoria Parks totala förtätningspotential till 222 000 BTA kvm, omfattande 3 050 lägenheter, fördelat på kategorierna byggklar mark, pågående planprocess samt framtagning av ny detaljplan.

Brf Skatan