Förtätningsprojekt

Förtätningsprojekt Stockholm Förtätningsprojekt Linköping

Vid sidan av värdeskapande investeringar och social förvaltning bedrivs förtätningsprojekt på befintlig mark för ökad uthyrbar yta och attraktivare områden. Ambitionen är att över tid skapa en betydande portfölj av byggrätter för bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter. Förtätningsprocessen sker i olika faser och kan löpa under flera år, varför det är viktigt att det sker i nära samarbete med kommuner och andra intressenter.

För närvarande uppgår Victoria Parks totala förtätningspotential till 234 850 BTA kvm, omfattande 3 000 lägenheter, fördelat på kategorierna byggklar mark, pågående planprocess samt framtagning av ny detaljplan.

Linköping

Detaljplan om 570 lägenheter i Ryd har vunnit laga kraft. Arbete med bygglovshandlingar pågår. Byggstart av första etappen beräknas till årsskiftet 2018/2019 och förväntas stå klara under år 2020.

Växjö

Tillsammans med Peab bygger vi 30 nya hyresrätter i Dalbo, Växjö. Byggstart i augusti 2018 och preliminär inflyttningsstart under hösten 2019. Läs mer här >>

Vy Dalbo Växjö Dalby Kök