Miljö

Genom att förlänga fastigheternas tekniska livslängd och förbättra deras miljöprestanda bidrar Victoria Park till en mer effektiv resurshushållning. Fastigheter som uppfördes inom "miljonprogrammet" på 1960- och 70-talet har ett omfattande renoveringsbehov och erbjuder många möjligheter till miljöförbättringar. Våra insatser är främst inriktade på energi, klimat, vatten, avfall och byggmaterial och det övergripande målet är effektivare resursanvändning. Dessa långsiktigt hållbara åtgärder genererar affärs- och miljönytta samtidigt som kunderna får ett boende med väsentligt högre standard och kvalitet.

Minskad värmeförbrukning  Minskad elförbrukning Minskad klimatpåverkan Vattenbesparande åtgärder

Energi och klimat

I våra fastigheter används energi främst till uppvärmning, ventilation och belysning i allmänna utrymmen. Utöver detta förbrukar de boende el till belysning, hushållsmaskiner och hemelektronik. Victoria Parks energianvändning utgörs av fjärrvärme som står för närmare 90 procent av förbrukningen och resterande av el. De boendes elanvändning ingår vanligtvis inte i hyran och registreras därmed inte av Victoria Park. Vi har goda möjligheter att ytterligare förbättra energieffektiviteten med hjälp av ny teknik, bättre isolering och smarta styrsystem och de senaste åren har vi genomfört en rad energibesparande investeringar såsom:

 • Förbättringar av ventilationssystem, byten till energieffektivare hissar och installation av rörelsestyrd LED-belysning.
 • Installation av nya värmeväxlare. Ombyggnad och modernisering av fjärrvärmecentraler. Tilläggsisolering av vindar och andra byggnadstekniska åtgärder.
 • Införande av system för bättre energiövervakning och styrning. 
 • Vid renovering av lägenheter väljer vi vitvaror med god energiprestanda.
 • Victoria Park genomför olika åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid och påverkan på klimatet. Genom att förlänga byggnadernas tekniska livslängd, i stället för att bygga nytt, minskar utsläppen av koldioxid i ett livscykelperspektiv.

Vatten

Vi genomför kontinuerligt olika åtgärder för minska vattenförbrukningen. Det sker bland annat genom renovering av mer än 1 000 kök och badrum, vilka har försetts med vattensnåla armaturer och WC-stolar. I vattenprojekten ingår också stambyten och relining av avloppsledningar.

Installation av individuella vattenmätare minskar vattenförbrukningen väsentligt. Vi har redan sett mycket goda resultat för en fastighet i Karlskrona med 346 lägenheter. I slutet av 2017 installerades vattenmätare i Nyköping. I praktiken innebär det att de boende får detaljerad information om sin förbrukning. På så sätt kan de boende se hur de själva kan påverka sitt beteende genom minskad konsumtion, vilket leder till vinster för såväl hyresgäster som klimat. Vår ambition är att genomföra installationer på fler orter, där Växjö och Göteborg står på tur inför 2018. För jämförbart

Byggnader, material och avfall

I samband med renoveringar och ombyggnation tillämpar Victoria Park genomarbetade entreprenadupphandlingar som tar hänsyn till miljöaspekter som materialval, farliga kemiska ämnen och energieffektivitet. Det handlar om att följa gällande byggregler och normer samtidigt som vi strävar efter att förbättra kvaliteten och hållbarheten i alla våra projekt.

Vid renovering av lägenheter kommer vi från april 2018 göra aktiva materialval för att säkerställa en hållbar produkt. Exempel på detta är bland annat att

 • Vitvaror, handfatsblandare och duschset är lägst Energiklass A.
 • Köksblandare är lägst Energiklass B
 • Snålspolande wc-stolar är certifierade enligt ISO 14001 eller EMAS.
 • Vi ersätter plastmattor med parkett och klinker. Parkettgolv ska vara fria från lösningsmedel och vara certifierade enligt Der Blaue Engel eller Svanen-märkta.
 • All färg ska vara vattenbaserad och certifierad enligt Astma och Allergiförbundet och Svanen.
 • Ny köksinredning och samtliga säkerhetsdörrar ska återfinnas i databasen Sunda hus eller vara certifierade enligt Svanen alternativt IWAY Standard.

För att öka kunskapen och betydelsen av avfallshantering har bocoacherna och miljövärdarna ett stort ansvar. Genom utbildning och information försöker vi underlätta och förenkla för de boende att hantera sopor på ett miljöriktigt sätt. Vårt övergripande mål är att bidra till ökad källsortering och minskad avfallsmängd. Vi arbetar med det vi kan påverka, men framgången är beroende av kommunernas infrastruktur för avfall samt av hyresgästernas syn på avfallsfrågorna.