Miljö

Victoria Parks viktigaste insats för miljön är att förlänga den tekniska livslängden hos de fastigheter som uppfördes under 1960-talet inom ”miljonprogrammet”. I ett livscykelperspektiv sparas genom detta betydande resurser i samhället och vi utnyttjar möjligheterna att göra miljöanpassningar i samband med renovering av sådana fastigheter. Att öka energieffektiviteten och minska vattenförbrukningen är andra prioriterade områden.

Energi- och vattenbesparande investeringar tillsammans med avfallshantering utgör en viktig del i Victoria Parks hållbarhetsarbetet. Målet är att minska verksamhetens miljöpåverkan, förbättra boendekvaliteten och minska driftskostnaderna. Genom aktiv dialog och utbildning ökar hyresgästernas engagemang i hur de kan bidra och samtidigt spara pengar. Här är det framförallt bocoacherna och miljövärdarna som bidrar med information och utbildning.

Vi satsar på tekniska lösningar för att optimera energiförbrukningen och sänka vattenförbrukningsnivån i våra fastigheter. En sådan åtgärd är installation av prognosstyrning för värmesystem. En annan är byte till snålspolande badrumsutrustning. Successivt byter vi frånluftsfläktar som drar mindre energi samt bygger om värmecentraler och tilläggsisolerar väggar och tak. Vi byter fönster och installerar rörelsestyrd trapphusbelysning med LED-teknik. Vi har även system för IMD (individuell vattenmätning) i en del av bolagets fastigheter. Victoria Park har system för någon form av källsortering i samtliga fastigheter, men nivån varierar beroende på den aktuella kommunens ambitionsnivå på avfallsområdet. Under 2017 kommer vi att utöka sorteringsmöjligheter i utvalda områden för att ytterligare underlätta för hyresgästerna att hantera sopor och avfall på ett bra sätt ur miljösynpunkt.

För att skapa en attraktiv och hållbar boendemiljö satsar vi på att förbättra våra bostäder. Våra nyrenoverade lägenheter (rullande ROT eller tillval) utrustas med modern standard som innebär bland annat byte av plastgolv till ekparkett, snålspolande armaturer och wc-stolar och energisnåla vitvaror, Utemiljön på gårdarna och i närområdet är viktig för en tryggare och trivsammare boendemiljö. Förutom att det hålls rent och snyggt, satsar vi på nyplanteringar, nya lekplatser och bättre belysning kring fastigheterna och i närområdet.

Rullande ROT: Renovering av lägenhet i samband med omflyttning. Sättet att renovera uppskattas av hyresgästerna, eftersom renovering sker när lägenheter är uppsagd och utflyttad. Därefter flyttar ny hyresgäst in i den nyrenoverade lägenheten. Ur befintliga hyresgästers synvinkel innebär det att hyran inte höjs på ett oönskat sätt. Samtidigt skapas goda förutsättningar för bostadskarriär inom orten. Och kunder som önskar uppgradera sin bostad kan välja våra utvalda tillval.