Människor

Bocoach Yvonne på hembesök hos Siv, hyresgäst i Eskilstuna.           Medarbetare Lina och Oliver i Linköping. 

Vi är ett kundorienterat företag med korta beslutsvägar. Under de senaste åren har Victoria Park vuxit genom ett stort antal förvärv. Antalet medarbetare har ökat både genom övertagande av personal och nyrekryteringar till olika befattningar. Med en växande organisation ökar behoven av samordning och högre krav ställs på kommunikation och ledarskap. En framgångsfaktor är att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Victoria Park strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med utvecklande arbetsmiljö där personalens trivsel och hälsa är viktiga inslag. Vi ser att det är viktigt att få möjlighet att utvecklas både individuellt och i team för att främja engagemang och prestation. Bolaget arbetar aktivt med att höja frisknärvaron och minska de faktorer som orsakar sjukdom eller ohälsa.

Vår företagskultur kännetecknas av närheten till kunderna och ett obyråkratiskt förhållningssätt till det dagliga arbetet med korta beslutsvägar. Bolaget strävar efter att ha ett öppet arbetsklimat och en nära dialog på alla nivåer i organisationen. Medarbetarna har ett delegerat ansvar med kunden i fokus.

Vi uppmuntrar mångfald och tar avstånd från alla former av diskriminering, något som är tydligt uttryckt i vår uppförandekod. Inom Victoria Park är det individens kompetens, det vill säga kunskap, erfarenhet, motivation och personliga egenskaper i relation till rollen de viktigaste urvalskriterierna vid rekrytering. Med ambitionen att vara nära kunden, söker Victoria Park medarbetare som själva bor i, eller har nära anknytning till, bostadsområdet. Victoria Park arbetar aktivt med att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Victoria Parks uppförandekod tydliggör självklara krav som ärlighet och hederlighet hos våra medarbetare. Vi förväntar oss samma förhållningssätt hos våra affärspartners. Mutor är förbjudna och gåvor och andra förmåner får inte gå utöver lagstiftning. Vi följer konkurrenslagstiftningen och tillämpar sunda marknadsföringsprinciper.

Förvaltningen drivs i de tre geografiska regionerna Stockholm, Malmö och Göteborg. I varje region har Victoria Park lokalt baserad personal i respektive fastighetsort. Organisationen är starkt kundorienterad där uthyrning, drift och förvaltning sker i huvudsak med egen personal, vilket gör att bolaget möter sina hyresgäster dagligen. Victoria Park ser många fördelar med att anställa personer som bor i närområdet och därmed väl förankrade i de lokala områdena. Det bidrar till ett bättre bostadsområde och leder till sänkta kostnader.

Azra Durakovic, Chef för region Stockholm.     Alejandro Sobron och Gabrielle Scherberg, hyresgäster i Linköping.      Mohamed Benidris, Bocoach i Borås.