Samhällsansvar

Victoria Park anställer boende för ökad sysselsättning i området   Nyrenoverad lägenhet i Nyköping 

Den socialt hållbara förvaltningen är en central del i Victoria Parks förädlingsmodell och utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete. Målet är att bidra till social hållbar stadsutveckling med riktade satsningar på delaktighet och engagemang. Med andra ord handlar det om att skapa och bygga hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle.

Skapa delaktighet och engagemang

Vårt bestånd återfinns framförallt i miljonprogramsområden där arbetslösheten är högre och den sociala integrationen är lägre än genomsnittet i Sverige. Många fastigheter byggdes dessutom på 1960- och 70-talet och merparten av dem är i behov av underhåll och renovering. Genom att göra socialt och lokalt förankrade investeringar avser vi öka värdet på vårt fastighetsbestånd samtidigt som vi skapar möjligheter och värden för såväl individ som samhälle.

För oss är det viktigt att engagera de boende i arbetet med att skapa attraktiva boendemiljöer och områden. Det sker genom satsningar på delaktighet och förebildsarbete. Genom vår lokala organisation och bobutiker har vi möjlighet att ha en nära dialog med våra kunder och därmed bygga långsiktiga relationer.

Bosocialt arbete - Vi utvecklar bostadsområdet på flera sätt

Nyckeln till att skapa en trivsam och attraktiv boendemiljö är nöjda och engagerade boende och medarbetare. Vi ser därmed en styrka i att anställa boende i bostadsområdet. Dessa eldsjälar har enorm kunskap om både gårdarna och närområdet, och vill vara med och bidra till en trivsammare boendemiljö. 

Med Victoria Park-programmet förstärker vi den traditionella och lokala förvaltningsorganisationen och skapar därmed årligen sysselsättning för omkring 40 långtidsarbetslösa boende – som bocoacher eller miljövärdar – och ger dem en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta i Victoria Park-programmet har ökat i takt med att vi har vuxit med fler lokala organisationer. Anställningarna varar 12-18 månader med avtalsenlig lön där Victoria Park står för cirka 60 procent av den totala lönekostnaden. För resterande del erhåller bolaget ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen. Detta medför att vi kan anställa fler ungdomar från våra bostadsområden. Sedan starten 2013 har 79 procent av de som fullföljt programmet, gått direkt vidare till annat jobb eller utbildning, vilket är ett av målen.

Renovering av lägenheter

Insatser som genomförs för att öka värdet på fastighetsbeståndet och för att förlänga fastigheternas tekniska livslängd är framförallt Victoria Parks satsningar på standarhöjande investeringar genom så kallat rullande ROT. Det innebär att lägenheterna renoveras successivt och uteslutande vid avflyttning. Konsekvensen blir att ingen hyresgäst tvingas att flytta på grund av renovering och hyran är fastställd och förutsägbar för nästa hyresgäst som flyttar in. De nyrenoverade lägenheter som håller samma höga standard som nyproduktion men med lägre hyra, kan innebära en ökad inflyttning av hyresgäster med stabil ekonomi, vilket leder till ett större socialt kapital i bostadsområdet. Känslan av hopplöshet minskar när fler grannar har anställning. Det ger på sikt en mer varierad kundbas och mångfalden bland hyresgästerna ökar samtidigt som bostadsområdet blir mer attraktivt med en positiv värdeutveckling som följd.

rullande rut

Brett samhällsengagemang

Parallellt med våra bosociala satsningar samverkar vi även med myndig-heter, kommuner, organisationer och fastighetsägare på olika nivåer och i olika projekt och sakfrågor. Våra samverkanssatsningar avser främst aktiviteter som främjar våra hyresgäster och våra områdens utveckling, såsom läxhjälp, fotbollsskola samt lokala samarbeten med exempelvis Drömmarnas Hus, Panncentralen och Hyresgästföreningen med flera.

Sedan 2016 har vi i allt större utsträckning valt att anlita entreprenörer med social klausul i lokala upphandlingar. Dessa entreprenadavtal ställer krav på entreprenörerna att anställa boende i våra områden för uppdraget. På så vis bidrar även våra samarbetspartners till att förstärka de boendes engagemang för sitt område.

Satsningar som får effekt

Dessa satsningar innebär att fler boende har fått arbete och blivit förebilder i sina områden. Både miljövärdar och bocoacher bidrar till en tryggare och mer attraktiv boendemiljö. Resultatet är tryggare områden med mindre skadegörelse och nedskräpning, vilket har en direkt effekt på fastighetsdriften. Anställningsmöjligheten har också haft ett stort värde för individen med ökad självkänsla och lön i stället för bidrag. För samhället har det inneburit att fler människor har fått arbetslivserfarenhet och stärkt anställningsbarhet i kombination med lägre bidragskostnader som följd samt ökad sysselsättning och inkomstnivå. Genom att satsningarna på individ och fastighet sker genom vår förvaltningsorganisation, snarare än i projekt, lägger vi grunden för långsiktighet och kontinuitet i våra områden. En negativ områdesutveckling kan därmed omvandlas till en positiv med många vinnare. Ingvar Nilssons rapport om vårt bosociala arbete finner du här >>

Bosociala insatser med många mervärden