Aktieutdelning

I enlighet med Victoria Parks utdelningspolicy ska styrelsen föreslå en utdelning på bolagets stamaktier varje år som uppgår till 25 procent av resultatet före skatt med undantag för värdeförändringar med beaktande av Victoria Parks förvärvsmöjligheter och finansiella ställning, och en utdelning på bolagets preferensaktier i enlighet med bolagsordningens bestämmelser. 

Ingen utdelning får ske till stamaktieägarna innan preferensaktieägarna erhållit full utdelning inklusive innestående belopp. Inlösen kan ske på bolagets begäran från och med år 2015.

Utdelningen till preferensaktieägare avser en årlig utdelning om 20,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor. Avstämningsdagar för utdelning är, förutsatt att bolagsstämman beslutar om utdelning, sista vardagen i mars, juni, september och december.

Sista dag för handel inkl rätt till utdelning sker andra bankdagen före avstämningsdagen.
Förväntad dag för utbetalning från Euroclear sker tredje bankdagen efter avstämningsdagen för svenska emittenter.
Victoria Park styr inte över detta datum, då det följer Euroclears regelverk.
(Börsen och Euroclear Sweden har från och med 6 oktober bytt från tre bankdagars likvidschema till två bankdagars likvidschema. Utbetalningsdag oförändrad.)

Utdelning för räkenskapsåret 2017

Årsstämman beslutade den 24 april 2017 att utdelning för räkenskapsåret 2017 ska lämnas med 0,40 kronor per stamaktie och 20 kronor per preferensaktie.

Avstämningsdag för utdelning avseende stamaktier är den 26 april 2018 och utbetalning av utdelningen sker den 2 maj 2018.

 

Utdelningsbeloppet per preferensaktie fördelas på fyra utbetalningar om vardera fem kronor. Som avstämningsdagar beslutades den 29 juni 2018, den 28 september 2018 och den 28 december 2018 samt den 29 mars 2019, med beräknade utbetalningsdagar den 4 juli 2018, den 3 oktober 2018, den 4 januari 2019 respektive den 3 april 2019.

Utdelning för räkenskapsåret 2016

Årsstämman beslutade den 25 april 2017 att utdelning för räkenskapsåret 2016 ska lämnas med 0,30 kronor per stamaktie och 20,00 kronor per prefensaktieägare.

Som avstämningsdag för utdelning på stamaktie beslutades den 27 april 2017, vilket medför beräknad utbetalningsdag tidigast den 3 maj 2017.

Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera fem kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades den 30 juni 2017, den 29 september 2017, den 29 december 2017 samt den 29 mars 2018, vilket medför beräknade utbetalningsdagar den 5 juli 2017, den 4 oktober 2017, den 4 januari 2018 respektive den 5 april 2018.

Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning blir, om stämman beslutar enligt förslaget, den 28 juni 2017, den 27 september 2017, den 27 december 2017 samt den 27 mars 2018.

Utdelning för räkenskapsåret 2015

Årsstämman beslutade den 21 april 2016 att utdelning för räkenskapsåret 2015 ska lämnas med 0,20 kronor per stamaktie och med 20 kronor per preferensaktie.