Aktieutdelning

Utdelning för räkenskapsåret 2017

Styrelsen föreslår årsstämman 2018 en utdelning om 0,40 kr per stamaktie samt 20,00 kr per preferensaktie.

Utdelning för räkenskapsåret 2016

Årsstämman beslutade den 25 april 2017 att utdelning för räkenskapsåret 2016 ska lämnas med 0,30 kronor per stamaktie och med 20,00 kronor per prefensaktieägare.

Som avstämningsdag för utdelning på stamaktie beslutades den 27 april 2017, vilket medför beräknad utbetalningsdag tidigast den 3 maj 2017. Sista dag för handel i stamaktie inklusive rätt till utdelning blir, om stämman beslutar enligt förslaget, den 25 april 2017.

Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera fem kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades den 30 juni 2017, den 29 september 2017, den 29 december 2017 samt den 29 mars 2018, vilket medför beräknade utbetalningsdagar den 5 juli 2017, den 4 oktober 2017, den 4 januari 2018 respektive den 5 april 2018.

Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning blir, om stämman beslutar enligt förslaget, den 28 juni 2017, den 27 september 2017, den 27 december 2017 samt den 27 mars 2018.

Utdelning för räkenskapsåret 2015

Årsstämman beslutade den 21 april 2016 att utdelning för räkenskapsåret 2015 ska lämnas med 0,20 kronor per stamaktie och med 20 kronor per preferensaktie.

Till följd av Victoria Parks goda finansiella ställning och en stark kassagenerering beslöt styrelsen i Victoria Park den 31 augusti 2015 att revidera utdelningspolicyn för bolagets stamaktier.

Utdelningen till stamaktieägare ska varje år föreslås uppgå till 25 procent av resultatet före skatt med undantag för värdeförändringar med beaktande av Victoria Parks förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.

Utdelningen till preferensaktieägare avses ske i enlighet med bolagsordningens bestämmelser, vilket innebär en årlig utdelning om 20,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor. Avstämningsdagar för utdelning är, förutsatt att bolagsstämman beslutar om utdelning, sista vardagen i mars, juni, september och december.

Sista dag för handel inkl rätt till utdelning sker andra bankdagen före avstämningsdagen.
Förväntad dag för utbetalning från Euroclear sker tredje bankdagen efter avstämningsdagen för svenska emittenter.
Victoria Park styr inte över detta datum, då det följer Euroclears regelverk.
(Börsen och Euroclear Sweden har från och med 6 oktober bytt från tre bankdagars likvidschema till två bankdagars likvidschema. Utbetalningsdag oförändrad.)