Victoria Park-aktierna

Victoria Park-aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Per den 30 september 2016 uppgår aktiekapitalet till 26,5 Mkr, fördelat på 241 128 859, varav 79 566 104 stamaktier av serie A, 160 530 708 stamaktier av serie B och 1 032 047 preferensaktier, till ett kvotvärde om 0,11 kr. 

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst och varje stamaktie av serie B och preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Varje röstberättigad får vid årsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Antalet röster uppgår till 95 722 379,50.

Victoria Park-aktiernas historik 

I september 2016 utökades antalet stamaktier av serie B med 14 500 000 och antalet röster med 1 450 000 till följd av en riktad nyemission som beslutats den 13 september 2016.

I mars 2016 utökades antalet stamaktier av serie A med 3 020 000 och lika många röster till följd av VD:s utnyttjande av teckningsoptioner enligt ett optionsprogram beslutat september 2013.

I februari 2015 utökades antalet aktier med 13 645 927 och antalet röster med 4 831 464,7 till följd av den nyemission som genomfördes för att delvis finansiera förvärvet av ett  fastighetsbestånd i Eskilstuna.

I januari 2015 utökades antalet stamaktier och röster med 4 530 000 A-aktier, på grund av anställdas utnyttjande av teckningsoptioner enligt ett optionsprogram beslutat juni 2012.

I maj 2014 upptogs 136 328 048 fondemitterade B-aktier till handel med ingångsvärde på 0 kr per B-aktie.

I mars 2014 utökades antalet stamaktier och röster med 17 544 034 till en teckningskurs om 20,50 kr, till följd av den nyemission som genomfördes för att delvis finansiera förvärvet i Stockholm och Kristianstad.

I juli 2013 emitterades 940 860 preferensaktier till en teckningskurs om 250 kr per preferensaktier.

Läs mer om Victoria Park-aktiernas historik på skatteverket.se

Teckningsoptioner

För att motivera, behålla och belöna kvalificerade medarbetare gav bolaget ut ett optionsprogram under 2015, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell, riktat till Victoria Parks ledande befattningshavare och tjänstemän

Bolagets ekonomi- och finanschef samt fastighetschef erbjöds och tecknade 620 000 stycken teckningsoptioner per person, och övriga anställda erbjöds och tecknade 30 000-180 000 teckningsoptioner per person, beroende på tjänst. Teckningsoptionerna ger rätt att kontant teckna aktier i november 2017, då varje option ger rätt till tecknande av en stamaktie av serie B, till en teckningskurs om 13,90 kr. Per den 31 december 2016 var 2 750 000 optioner tecknade.

Om samtliga teckningsoptioner nyttjas i teckningsoptionsprogrammet skulle det innebära att antalet aktier ökar med 4 000 000 av serie B.