Victoria Park-aktierna

Victoria Park-aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Per den 28 december 2018 uppgick aktiekapitalet till 26,8 Mkr, fördelat på 243 906 359 aktier, varav 77 075 229stamaktier av serie A, 165 799 083 stamaktier av serie B och 1 032 047 preferensaktier, till ett kvotvärde om 0,11 kr. 

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst och varje stamaktie av serie B och preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Varje röstberättigad får vid årsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Antalet röster uppgår till 94 375 097,60. Victoria Park har inget innehav av egna stamaktier eller preferensaktier. Inlösen av preferensaktier kan ske på bolagets begäran från och med år 2015. För fullständiga villkor, se bolagsordning 5§ >>.

Victoria Park-aktiernas historik 

I september 2018 minskade totala antalet röster med 14 400,0 till följd av en omvandling av 16 000 stamaktier av serie A till 16 000 stamaktier av serie B.

I augusti 2018 minskade totala antalet röster med 23 004,0 till följd av en omvandling av 25 560 stamaktier av serie A till 25 560 stamaktier av serie B.

I mars 2018 minskade totala antalet röster med 218 307,60 till följd av en omvandling av 242 564 stamaktier av serie A till 242 564 stamaktier av serie B.

I december 2017 utökades antal stamaktier av serie B med 2 777 500 och antalet röster med 277 750 till följd av anställdas utnyttjande av teckningsoptioner enligt ett optionsprogram beslutat av årsstämman 2015.

I juni, augusti, september, november, december 2017 minskade totala antalet röster med 1 357 852,5 till följd av en omvandling av 1 508 725 stamaktier av serie A till 1 508 725 stamaktier av serie B.

I september 2016 utökades antalet stamaktier av serie B med 14 500 000 och antalet röster med 1 450 000 till följd av en riktad nyemission som beslutats den 13 september 2016.

I mars 2016 utökades antalet stamaktier av serie A med 3 020 000 och lika många röster till följd av VD:s utnyttjande av teckningsoptioner enligt ett optionsprogram beslutat september 2013.

I februari 2015 utökades antalet aktier med 13 645 927 och antalet röster med 4 831 464,7 till följd av den nyemission som genomfördes för att delvis finansiera förvärvet av ett fastighetsbestånd i Eskilstuna.

I januari 2015 utökades antalet stamaktier och röster med 4 530 000 A-aktier, på grund av anställdas utnyttjande av teckningsoptioner enligt ett optionsprogram beslutat juni 2012.

I maj 2014 upptogs 136 328 048 fondemitterade B-aktier till handel med ingångsvärde på 0 kr per B-aktie.

I mars 2014 utökades antalet stamaktier och röster med 17 544 034 till en teckningskurs om 20,50 kr, till följd av den nyemission som genomfördes för att delvis finansiera förvärvet i Stockholm och Kristianstad.

I juli 2013 emitterades 940 860 preferensaktier till en teckningskurs om 250 kr per preferensaktier.

Läs mer om Victoria Park-aktiernas historik på skatteverket.se

Teckningsoptioner

Victoria Park ett program för teckningsoptioner, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Programmet, som beslutades av årsstämman 2017, ger teckningsoptioner rätt att våren 2020 teckna stamaktier av serie B för 33,80 kronor per aktie.

Efter att Vonovia SE blivit största ägare i Victoria Park till följd av sitt uppköpserbjudande erbjöd Vonovia genom dotterbolag att förvärva även teckningsoptionerna. Vonovia är därmed ägare till 2 361 000 teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas i teckningsoptionsprogrammen skulle det innebära att antalet aktier ökar med 2 361 000 av serie B.