Victoria Park-aktierna

Victoria Park-aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Per den 30 november 2017 uppgår aktiekapitalet till 26,5 Mkr, fördelat på 241 128 859, varav 78 267 379 stamaktier av serie A, 161 829 433 stamaktier av serie B och 1 032 047 preferensaktier, till ett kvotvärde om 0,11 kr. 

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst och varje stamaktie av serie B och preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Varje röstberättigad får vid årsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Antalet röster uppgår till 94 553 527,0. För fullständiga villkor, se bolagsordning 5§ >>.

Victoria Park-aktiernas historik 

I juni, augusti, september och november 2017 minskade totala antalet röster med 1168852,5 till följd av en omvandling av 1 298 725 stamaktier av serie A till 1 298 725 stamaktier av serie B.

I september 2016 utökades antalet stamaktier av serie B med 14 500 000 och antalet röster med 1 450 000 till följd av en riktad nyemission som beslutats den 13 september 2016.

I mars 2016 utökades antalet stamaktier av serie A med 3 020 000 och lika många röster till följd av VD:s utnyttjande av teckningsoptioner enligt ett optionsprogram beslutat september 2013.

I februari 2015 utökades antalet aktier med 13 645 927 och antalet röster med 4 831 464,7 till följd av den nyemission som genomfördes för att delvis finansiera förvärvet av ett  fastighetsbestånd i Eskilstuna.

I januari 2015 utökades antalet stamaktier och röster med 4 530 000 A-aktier, på grund av anställdas utnyttjande av teckningsoptioner enligt ett optionsprogram beslutat juni 2012.

I maj 2014 upptogs 136 328 048 fondemitterade B-aktier till handel med ingångsvärde på 0 kr per B-aktie.

I mars 2014 utökades antalet stamaktier och röster med 17 544 034 till en teckningskurs om 20,50 kr, till följd av den nyemission som genomfördes för att delvis finansiera förvärvet i Stockholm och Kristianstad.

I juli 2013 emitterades 940 860 preferensaktier till en teckningskurs om 250 kr per preferensaktier.

Läs mer om Victoria Park-aktiernas historik på skatteverket.se

Teckningsoptioner

För att motivera, behålla och belöna kvalificerade medarbetare har Victoria Park två program för teckningsoptioner, båda beräknade enligt Black & Scholes värderingsmodell.

I det första programmet, som beslutades av årsstämman 2015, ger teckningsoptionerna rätt att i november 2017 teckna stamaktier av serie B för 13,90 kr per aktie. 2 750 000 av dessa teckningsoptioner har vidareöverlåtits, resterande har makulerats.

I det andra programmet, som beslutades av årsstämman 2017, ger teckningsoptioner rätt att våren 2020 teckna stamaktier av serie B för 33,80 kronor per aktie. Programmet omfattar högst 3 000 000 teckningsoptioner.

Om samtliga teckningsoptioner nyttjas i teckningsoptionsprogrammen skulle det innebära att antalet aktier ökar med 5 750 000 av serie B.