Styrelse

Enligt bolagsordningen ska Victoria Parks styrelse bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Bolagets styrelse består för närvarande av åtta personer, inklusive ordföranden.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott,  som består av Bo Forsén och Anders Pettersson, och ett revisonsutskott bestående av samtliga styrelseledamöter, båda utskotten med Bo Forsén som ordförande.

Styrelsen har uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma. Styrelsen har sitt säte i Malmö.

Nedan redovisas nuvarande styrelseledamöter; när de valdes in, utbildning och erfarenhet, deras huvudsakliga sysselsättning, andra väsentliga uppdrag samt aktieinnehav i Victoria Park den 9 januari 2017, kända förändringar.

Med aktieinnehav avser eget och/eller närståendes innehav.

Bo Forsén

Bo Forsén
Styrelsens ordförande sedan 2010 och ordförande av ersättningsutskott och revisionsutskott. Född 1948.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Norén Fastigheter AB och Scandinavian Resort AB. Styrelseledamot i Catena AB och Cale AB.
Utbildning & erfarenhet: Fil. kand. ekonomi. Tidigare VD och styrelseledamot i Wihlborgs samt vice VD i Trelleborg.
Aktieinnehav i Victoria Park: 1 081 330 A-aktier, 2 162 660 B-aktier och 4 000 Preferensaktier.
Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

 Greg Dingizian 

Greg Dingizian
Vice Styrelseordförande sedan 2013. Invald i styrelsen 2006 och 2012. Född 1960.

Huvudsaklig sysselsättning: Arbetande vice styrelseordförande Victoria Park AB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Cable Quick AB. Styrelseledamot i Kollektiva AB, Böle AB och FC Rosengård.
Utbildning & erfarenhet: Ekonom. Tidigare VD i Victoria Park AB, Gotic AB, Meaning Green AB, Wilh. Sonesson AB och HSB Malmö ek. för., grundare av Victoria Park AB och Annehem Fastigheter AB.
Aktieinnehav i Victoria Park: 17 223 682 A-aktier och 8 776 318 B-aktier, varav 150 000 A-aktier och 300 000 B-aktier genom pensionsförsäkring.
Inte oberoende av bolaget och ledningen, inte oberoende av bolagets större ägare.

Henrik Bonde

Henrik Bonde
Styrelseledamot sedan 2014. Född 1972.

Huvudsaklig sysselsättning: Placeringsdirektör vid  Östersjöstiftelsen sedan 2009.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Iris Förvaltning  AB, styrelseledamot i Aberdeen Residential Sweden AB, Bansvik Holding AB, ByggVesta AB,  ByggVesta Development AB, ByggVesta Fastighetsförvaltning AB, Econordia AB, Gålöstiftelsen, Iris Group AB och Iris Sverige AB.
Utbildning & erfarenhet: Civilekonom. Tidigare Finanschef och VD för Iriskoncernen 2002–2008.
Aktieinnehav i Victoria Park: 10 000 A-aktier och 20 000 B-aktier.
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Pia Kinhult

Pia Kinhult
Styrelseledamot sedan 2015. Född 1959.

Huvudsaklig sysselsättning: Strategisk rådgivare inom forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Temaki Konsult AB och Vice ordförande i Øresundsinstituttet. 
Utbildning & erfarenhet: Universitetsstudier i svenska och statsvetenskap samt en BSc. i hälsoekonomi. Tidigare regionråd och ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne samt styrelseledamot i Sveriges kommuner och landsting.
Aktieinnehav i Victoria Park: 200 A-aktier.
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Sofia Ljungdahl

Sofia Ljungdahl
Styrelseledamot, invald av årsstämman 2016. Född 1969.

Huvudsaklig sysselsättning: Affärschef i Besqab AB (publ).
Utbildning & erfarenhet: Civilingenjör. Tidigare projektutvecklingschef vid Rikshem AB, VD för Peab Bostad AB och ledande befattningar inom JM-koncernen.
Aktieinnehav i Victoria Park: -
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Anders Pettersson

Anders Pettersson
Styrelseledamot sedan 2009 och ledamot i ersättningsutskott. Född 1959.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelsearbete.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hilding Anders AB, Alite International AB och Brink BV. Styrelseledamot i Hempel A/S, ZetaDisplay AB och Pure Power Technologies Inc.
Utbildning & erfarenhet: Civilingenjör och civilekonom. Tidigare VD och Koncernchef för  Hilding Anders AB, VD för Thule AB och Thule Holding AB.
Aktieinnehav i Victoria Park: 5 275 433 A-aktier och 7 291 127 B-aktier.
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Lennart Sten

Lennart Sten
Styrelseledamot sedan 2014. Född 1959.

Huvudsaklig sysselsättning: VD för LSTH Svenska Handelsfastigheter AB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Fastighetsägarna Sverige AB samt i koncernen helägda dotterbolag. Styrelseledamot i LSTH Svenska Handelsfastigheter AB, CLS Holdings plc, Interogo Holding AG, Bonnier Fastigheter AB, Elivågor AB, RW Bostad AB och LS Långsiktigt Studentboende AB. 
Utbildning & erfarenhet: Jur. kand. Tidigare ledande befattningar inom GE Capital Real Estate och GE Real Estate i Europa, Norden och Sverige sedan 2004.
Aktieinnehav i Victoria Park: 1 527 401 A-aktier och 2 513 249 B-aktier.
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Isabelle Wikner

Isabelle Wikner
Styrelseledamot sedan 2015. Född 1974.

 

Huvudsaklig sysselsättning: VD för Fogelvik Holding AB och Fogelvik Estate AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Tjustbygdens Sparbank Bankaktiebolag.

Utbildning & erfarenhet: Teknikagronom och licentiatexamen från Statens Lantbruks Universitet. Omfattande erfarenhet från fastighetsförvaltning.

Aktieinnehav i Victoria Park: 4 116 426 A-aktier, 10 231 352 B-aktier och 91 187 Preferensaktier. 
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.