Valberedning

Årsstämman 2016 beslutade om följande principer för utseende av valberedning:

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2016 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen.

Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan årsstämman 2017. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Valberedning utsedd inför årsstämman 2017

Valberedningen har följande sammansättning:
Johannes Efstratiadis på Greg Dingizians mandat
Gillis Cullin på Östersjöstiftelsens mandat
Anders Pettersson på eget mandat
John Hopkins på Fogelvik Holding AB:s mandat
Därutöver ingår styrelsens ordförande Bo Forsén som sammankallande

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 föreslå stämmoordförande, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorsarvode samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post under adress info@victoriapark.se eller via brev under adress Victoria Park AB, Valberedning, Box 2, 201 20 Malmö. För valberedningen ska kunna beakta förslag bör det lämnas så snart som möjligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Bo Forsén Styrelsens ordförande tfn 070 632 86 50