Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ. Stämman beslutar om fastställelse av resultat- och balansräkning, utdelning eller annan diposition av vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelse, ändring av bolagsordning, val av styrelse och revisor samt arvoden till styrelse och revisorer. Årsstämman ska hållas i Malmö. Ändringar i bolagets aktiekapital beslutas av bolagsstämman, antingen direkt eller genom bemyndigande till styrelsen.

Fullmaktsformulär att använda vid Victoria Park AB:s bolagsstämmor finner du här.

2019
Årsstämma 23 april 2019

2018
Extrastämma 24 juli 2018
Årsstämma 24 april 2018

2017
Årsstämma 25 april 2017

2016
Årsstämma 21 april 2016
Extrastämma 11 januari 2016

2015
Årsstämma 23 april 2015

2014
Årsstämma 23 april 2014
Extra bolagsstämma 29 januari 2014 

2013
Extra Bolagsstämma 30 september 2013
Extra Bolagsstämma 24 juni 2013
Årsstämma 23 april 2013

2012
Extra bolagstämma 27 juni 2012
Årsstämma 24 april 2012

2011
Årsstämma 13 april 2011