Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Victoria Park är långsiktig och beskriver beslutssystemet med vars hjälp ägarna, direkt och indirekt, styr bolaget och hanterar dess risker.

Till grund för Victoria Parks bolagsstyrning ligger huvudsakligen bolagsordningen, aktiebolagslagen och annan svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk samt Svensk kod för bolagsstyrning samt interna styrdokument såsom affärsplan, policyer och attestordning.

Styrningsschema

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2017
Bolagsstyrningsrapport 2016
Bolagsstyrningsrapport 2015
Bolagsstyrningsrapport 2014
Bolagsstyrningsrapport 2013

Victoria Park noterades på Stockholmsbörsen den 9 december 2013, vilket bland annat innebär att bolagets första Bolagsstyrningsrapport publicerades i årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 samt att Valberedning beslutades av årsstämman 2014.